Изработка на водоводен приклучок, прекин на вода на неколку улици

Јп „Комуна“ Крушево ќе работи на изработка на водоводен приклучок. За извршување на оваа задача прекин на вода ќе има на следните улици: Тодор ПроескиТаќа БерберМише ЕфтимЌиро ФетакНикола КаревНико Доага…

ЈП „Комуна“ - Крушево