Јавното претпријатие за комунални дејности ги црпи своите надлежности од следните закони:

матијални закони-закон за вработени во јавниот сектор                                – закон за административни службеници
                                – закон за јавните претпријатија
                                -закон за работни односи
                                – закон за комуналните дејности
                                -закон за снабдување со вода за пијање и одведување на урбани одпадни води
                                -закон за управување со одпад
                                -закон за јавна чистота 
                                -закон за водите
                                -закон за гробишта и погребални услуги
                                -закон за трговија на зелени пазари

ЈП „Комуна“ - Крушево