Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуна“ Крушево
☎ 048 477 169
⌨ komunakrusevo@yahoo.com

Директор
078 821 289
efremova.trajkoska@gmail.com

Oдделение за општо, правни работи и човечки ресурси
078 821 289

Одделение за сметководство и наплата
078 834 268

Одделение за водовод и канализација
070 259 548

Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад
070 340 964

Одделение за гробишта
070 259 513

Одговорно лице за информации од јавен карактер

Даница Кондоска
komunakrusevo@yahoo.com
070 340 964

ЈП „Комуна“ - Крушево